Omaklubi Spordiklubi liikme üldtingimused 

Käesolevad tingimused reguleerivad Omaklubi Spordiklubi (edaspidi „klubi“) ja selle liikmeks vastuvõetud isiku (edaspidi „liige“, „isik“ või „OMA“) vahelisi õigussuhteid.  

 1. Klubi liikmeks astumise avalduse on isik esitanud lepingu tiitellehel toodud andmete esitamise ja lepingu/avalduse allkirjastamisega. Leping jõustub isiku vastuvõtmisel klubi liikmeks ja kehtib tähtajatuna. Isik on klubi liikmeks vastu võetud, kui lepingu/avalduse allkirjastab klubi esindaja.  
 2. Lepingu alusel liikme poolt klubile makstava igakuise tasu (kuutasu) suurus on määratud lepingu tiitellehel ja muud tasud on sätestatud klubi hinnakirjas. Juhul, kui liikmel on aktiivne SportID-konto ja liige on andnud lepingus klubile õiguse liikme lepingujärgsete rahaliste kohustuste debiteerimiseks oma SportID-kontolt, kasutab klubi seda õigust liikme SportID konto vaba jäägi ulatuses. Ülejäänud osas on liige kohustatud klubile tasuma lepingus sätestatud või poolte vahel eraldi kokkulepitud korras.
 3. Kuutasu eest on liikmel õigus külastada ühes kalendrikuus treeninguid vastavalt lepingu tiitellehel kokkulepitule. Treeningud toimuvad klubi asukohas lepingu tiitellehel märgitud aadressil või muus klubi poolt määratud ja klubi liikmetele teada antud kohas. Klubi avaldab andmed tema poolt pakutavate treeningute kohta oma veebilehel ja äpi kaudu „MINDBODY“ avaldatavas tunniplaanis, mida klubil on õigus ühepoolselt jooksvalt muuta.
 4. Kuutasu eest ettenähtud treeningkülastuste ületamisel on liikmel võimalik tasuda täiendavate külastuste eest vastavalt kehtivale klubi hinnakirjale.
 5. Klubil on õigus hinnakirja ühepoolselt  muuta. Hinnakirja muudatustest teavitab klubi liikmeid e-posti teel (lepingus märgitud aadressil) ja üldsust oma interneti lehel ning sotsiaalmeedias. Juhul, kui liige ei nõustu hinnakirja muudatustega, on tal õigus leping ühekuulise etteteatamistähtajaga üles öelda, saates sellekohase avalduse klubi e-posti aadressile, misjärel lõpeb leping 30 päeva möödudes avalduse saamisest.
 6. Ühes kalendrikuus kasutamata personaaltreeninguid saab kasutada järgneva kuu jooksul, pikemalt personaaltreeningud edasi ei kandu.
 7.  Liikmele kehtivad soodustused klubi poolt pakutavate muude teenuste (sh personaaltreeningud, füsioteraapia, massaaž, koolitused, seminarid jm) kasutamise korral. Klubi teenuste hinnad, sh hinnad liikmetele (OMA hinnad) on toodud klubi hinnakirjas.
 8. Klubi liikmel on õigus  10% (kümne protsendilisele) soodustusele klubi poolt müüdavate toodete ostmisel.
 9. Klubi poolt pakutavate toodete ja teenuste eest on liikmel võimalik tasuda koheselt sularahas või pangakaardiga või kanda ostud oma isiklikule krediitikontole, mis avatakse liikmele automaatselt lepingu jõustumisel. Krediidikonto maksimaalne suurus on 300 eurot, kui klubi ja liige ei ole omavahel kokku leppinud muus summas. Krediidikontole kantud teenuste hinnale ei lisandu intressi, krediidi kulukuse määr on 0%.
 10. Klubi koostab lepingu alusel maksmisele kuuluva kuutasu kohta liikmele ettemaksuarve iga kuu esimesel päeval. Kui liige on eelneval kuul kasutanud täiendavaid teenuseid või ostnud tooteid, mis on kantud liikme krediidikontole, lisatakse nende kulu järgmise kuu arvele.
 11. Liige kohustub tasuma talle esitatud arve 7 päeva jooksul või kui arvel on märgitud pikem maksetähtaeg, siis arvel märgitud tähtaja jooksul. Juhul, kui liige viivitab arve maksmisega põhjendamatult, on klubil õigus nõuda liikmelt viivist 0,02% tähtaegselt tasumata summalt iga tasumise tähtaega ületava päeva eest. Kui liige on viivitanud arve tasumisega üle 30 päeva, loetakse seda lepingu oluliseks rikkumiseks ja klubil tekib õigus leping koheselt üles öelda, saates ülesütlemisavalduse liikme e-posti aadressile ja väljastades samas ka lõpparve krediidikontole kantud teenuste/toodete summas.
 12. Kui liige võetakse klubi liikmeks vastu kalendrikuu kestel, arvestatakse jooksva kuu tasu lähtuvalt kuu lõpuni jäänud päevade arvust, samamoodi arvestatakse ka esimese kuu eest tasumisele kuuluva kuutasu eest ettenähtud treeningkordade arv.
 13. Liikmel on võimalik võtta puhkust kuni 6 (kuus) nädalat kalendriaastas. Ühe puhkuseosa minimaalne pikkus on 1 (üks) nädal. Iga puhkenädala kasutamisel arvestatakse jooksvast kuust maha 3 treeningkorda ja 25% kuutasust. Puhkuse soovist tuleb liikmel klubi teavitada avalduse saatmisega e-posti aadressile: tuletrenni@omaklubi.ee hiljemalt enne puhkusele eelneva kuu lõppu või täita vastav avaldus klubis kohapeal. Vastava info põhjal tehakse tasaarveldus järgneval kuul tasumisele kuuluvast arvest. Kui puhkuseavaldust ei esitata puhkusele eelneval kuul, siis arvestatakse puhkusetasu ja treeningkorrad maha järgneva kuu tasust.
 14. Liige võib lepingu igal ajal üles öelda saates vastava avalduse 30 päeva enne lepingu lõppemist klubi e-posti aadressile: tuletrenni@omaklubi.ee või täites avalduse klubis kohapeal. Viimase lepingujärgse kuutasu ja treeningkordade arvestus tehakse samal põhimõttel nagu klubiga liitumisel kuu kestel (vt lepingu p. 12).
 15. Treeningus osalemiseks ja klubis pakutavate teenuste kasutamiseks peab liige end registreerima soovitud tundi või teenusele klubi online broneerimissüsteemis MINDBODY, e-posti teel või klubi Facebook’i konto postkasti.
 16. Liige peab arvestama, et hilisel registreerumisel või registreerumata jätmisel võib treening olla täis ning klubi liikmelisus ei taga talle soovitud ajal treenimise võimalust igal juhul. Treeningule registreeringu võib tühistada hiljemalt 1 (üks) tund enne treenigu algust. Hilisema teatamise korral arvestatakse broneering treeningu külastusena.
 17. Teenustest loobumisest tuleb klubi teavitada hiljemalt 24 (kakskümmend neli) tundi enne broneeritud aega. Hilisema teatamise korral arvestatakse broneering aktiivseks ja liikmel tuleb teenuse eest tasuda lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
 18. Lepingu allkirjastamisega kinnitab isik, et ta nõustub sellega, et klubi töötleb isiku poolt klubile lepingus esitatud isikuandmeid. Isikuandmete töötleja on mittetulundusühing Omaklubi Spordiklubi (registrikood: 80548605) ning andmeid töödeldakse lepingu täitmise, isikule teenuste osutamise ja pakkumise ning omavaheliste arvelduste teostamise eesmärgil.
 19. Klubi teenuste kasutamine toimub liikme vabal tahtel ja omal vastutusel. Lepingu sõlmimisega kinnitab isik, et klubi poolt võimaldatavad tegevused ei ohusta tema tervist ega ole talle vastunäidustatud mistahes muul põhjusel. Klubi poolt pakutavate teenuste kasutamisel jälgib isik ise oma tervislikku seisundit, vastutab selle eest ja vajadusel konsulteerib arstiga. Klubi ei vastuta muuhulgas isikuga juhtuda võivate õnnetuste, võimalike vigastuste, haigestumise, klubi ruumides hoitava isikliku vara säilimise eest, sh kaotatud, kolmanda isiku poolt kahjustatud või varastatud esemete eest.
 20. Klubil on õigus sulgeda oma ruumid ajutiselt ürituste läbiviimiseks või hooldus- või remonditööde tegemiseks, millest klubi teavitab liikmeid e-posti teel ja lisaks sellele avaldab vastava info ka oma interneti kodulehel ja sotsiaalmeedias (nt Facebook’i kontol).
 21. Lepingust tekkinud õigussuhetele kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.