Enne klubisse esimest korda tulekut (ja muidugi ka enda mälu värskendamiseks) tutvu meie kiirjuhendiga stuudios treenimiseks:

OMAKLUBI UUS-VEERENNI TREENINGSTUUDIO KASUTAMISE KIIRJUHEND_EK.pdf

OMAklubi Uus-Veerenni stuudioga liitumiseks, pead esimesel kohtumisel täitma avalduse OMAklubiga liitumiseks, kus valid ka endale sobiva paketi. Selle avalduse alusel hakkabki Sul kehtima Omaklubi Spordiklubi liikmepakett, me väljastame sulle G4S NUTIVÕTME kasutajainfo.
Liitudes nõustud Omaklubi Spordiklubi üldtingimustega.

Kõigepealt lühike ülevaade peamistest OMAklubi UUS-VEERENNI Treenin ise paketi tingimustest:
 • OMAklubi Spordiklubi teenuseid saab kasutada liikmemaksu ettemaksu põhimõttel, makseid saab teha
  • BSPORT süsteemis krediitkaardiga,
  • pangaülekandega,
  • kasutades STEBBY krediiti;
 • Üldjuhul on OMAklubi Spordiklubi liikmelisus tähtajatu ja seda arvestatakse 4-nädalase tsükli alusel (täpsed tsüklite ajad leiad siit), võimalik on liituda tähajalise paketiga (12 tsüklit);
 • Ühes tsüklis on liikmel kasutada 28 iseseisva treeningu korda (arvestatud üks treening päeva kohta), treeningkordasid ei ole võimalik edasi kanda järgmisesse tsüklisse;
 • Liikmepakett ja sellega kaasnevad teenused ning arve tulevad liikmele kontole BSPORT süsteemis tsükli esimesel päeval;
 • Klubiliikmel on võimalik võtta kalendriaastas 8 nädalat maksepuhkust - info puhkuse kohta peab olema edastatud e-mailile tuletrenni@omaklubi.ee või uusveerenn@omaklubi.ee või klubi kodulehel, hiljemalt nädal aega enne uue arvestustüskli algust;
 • OMAklubi Spordiklubi liikme konto haldamise ja broneerimissüsteem on BSPORT
 • Iga klubi liige ja klubis treenija peab andma süsteemi kasutamiseks e-maili aadressi, mida kasutab - sinna tuleb info broneeringute, tühistamiste ja arvete kohta.
 • Klubiliige saab 10% soodustust kõigilt OMAklubis müügil olevatest toodetest.
 • TREENIN ISE liikmelepingut saab lõpetada, saates avalduse e-mailile tuletrenni@omaklubi.ee. Lepingu saab lõpetada teavitamise ajal kehtiva tsüklile järgneva tsükli lõpus. 


Omaklubi Spordiklubi liikme üldtingimused (Omaklubi Spordiklubi liikmelepingu osa)

Käesolevad tingimused reguleerivad Omaklubi Spordiklubi (edaspidi „klubi“) ja selle liikmeks vastuvõetud isiku (edaspidi „liige“, „isik“ või „OMA“) vahelisi õigussuhteid.  

 1. Klubi liikmeks astumise avalduse on isik esitanud klubis kohapeal. Leping jõustub isiku vastuvõtmisel klubi liikmeks ja kehtib tähtajatuna. Isik on klubi liikmeks vastu võetud, kui avalduse kinnitab klubi esindaja.  
 2. Lepingu alusel liikme poolt klubile makstava liikmetasu (tsüklitasu) suurus on määratud avaldusel ja muud tasud on sätestatud klubi hinnakirjas. Juhul, kui liikmel on aktiivne STEBBY-konto ja liige on andnud lepingus klubile õiguse liikme lepingujärgsete rahaliste kohustuste debiteerimiseks oma STEBBY kontolt, kasutab klubi seda õigust liikme STEBBY konto vaba jäägi ulatuses. Ülejäänud osas on liige kohustatud klubile tasuma lepingus sätestatud või poolte vahel eraldi kokkulepitud korras.
 3. Tsüklitasu eest on liikmel õigus külastada ühes 4-nädalases tsüklis OMAklubi Uus-Veerenni stuudiot kuni 28 korda. 
 4. Tsüklitasu eest ettenähtud treeningkülastuste ületamisel on liikmel võimalik tasuda täiendavate külastuste eest vastavalt kehtivale klubi hinnakirjale.
 5. Klubil on õigus hinnakirja ühepoolselt  muuta. Hinnakirja muudatustest teavitab klubi liikmeid e-posti teel (lepingus märgitud aadressil) ja üldsust oma interneti lehel ning sotsiaalmeedias. Juhul, kui liige ei nõustu hinnakirja muudatustega, on tal õigus leping ühekuulise etteteatamistähtajaga üles öelda, saates sellekohase avalduse klubi e-posti aadressile, misjärel lõpeb leping 30 päeva möödudes avalduse saamisest.
 6. Liikmele kehtivad soodustused klubi poolt pakutavate muude teenuste (sh personaaltreeningud, füsioteraapia, massaaž, koolitused, seminarid jm) kasutamise korral. Klubi teenuste hinnad, sh hinnad liikmetele (OMA hinnad) on toodud klubi hinnakirjas.
 7. Klubi liikmel on õigus  10% (kümne protsendilisele) soodustusele klubi poolt müüdavate toodete ostmisel.
 8. Klubi poolt pakutavate toodete ja teenuste eest on liikmel võimalik tasuda koheselt BSPORT süsteemis või kanda ostud oma isiklikule krediitikontole, mis avatakse liikmele automaatselt lepingu jõustumisel. Krediidikonto maksimaalne suurus on 300 eurot, kui klubi ja liige ei ole omavahel kokku leppinud muus summas. Krediidikontole kantud teenuste hinnale ei lisandu intressi, krediidi kulukuse määr on 0%.
 9. Klubi koostab lepingu alusel maksmisele kuuluva tsüklitasu kohta liikmele ettemaksuarve tsükli alguses. Kui liige on eelneval tsüklil kasutanud täiendavaid teenuseid või ostnud tooteid, mis on kantud liikme krediidikontole, lisatakse nende kulu järgmise tsükli arvele.
 10. Liige kohustub tasuma talle esitatud arve 7 päeva jooksul või kui arvel on märgitud pikem maksetähtaeg, siis arvel märgitud tähtaja jooksul. Juhul, kui liige viivitab arve maksmisega põhjendamatult, on klubil õigus nõuda liikmelt viivist 0,02% tähtaegselt tasumata summalt iga tasumise tähtaega ületava päeva eest. Kui liige on viivitanud arve tasumisega üle 30 päeva, loetakse seda lepingu oluliseks rikkumiseks ja klubil tekib õigus leping koheselt üles öelda, saates ülesütlemisavalduse liikme e-posti aadressile ja väljastades samas ka lõpparve krediidikontole kantud teenuste/toodete summas.
 11. Kui liige võetakse klubi liikmeks vastu tsükli kestel, arvestatakse jooksva tsükli tasu lähtuvalt tsükli lõpuni jäänud päevade arvust, samamoodi arvestatakse ka esimese tsükli eest tasumisele kuuluva tsüklitasu eest ettenähtud treeningkordade arv.
 12. Liikmel on võimalik võtta puhkust kuni 8 (kaheksa) nädalat kalendriaastas. Ühe puhkuseosa minimaalne pikkus on 1 (üks) nädal. Iga puhkenädala kasutamisel arvestatakse jooksvast tsüklist maha vastavad treeningkorrad ja 25% tsüklitasust. Puhkuse soovist tuleb liikmel klubi teavitada avalduse saatmisega e-posti aadressile: tuletrenni@omaklubi.ee hiljemalt enne puhkusele eelneva tsükli lõppu või täita vastav avaldus klubis kohapeal. Vastava info põhjal tehakse tasaarveldus järgneval tsüklil tasumisele kuuluvast arvest. Kui puhkuseavaldust ei esitata puhkusele eelneval tsüklil, siis arvestatakse puhkusetasu ja treeningkorrad maha järgneva tsükli tasust.
 13. Liige võib lepingu igal ajal üles öelda saates vastava avalduse lõpetamisele eelneva tsükli jooksul klubi e-posti aadressile: tuletrenni@omaklubi.ee või täites avalduse klubis kohapeal. Liikmeleping lõpetatakse teavitamise ajal kehtiva tsüklile järgneva tsükli lõpuga.
 14. Treeningus osalemiseks ja klubis pakutavate teenuste kasutamiseks peab liige end registreerima soovitud tundi või teenusele klubi online broneerimissüsteemis BSPORT, või e-posti teel.
 15. Lepingu allkirjastamisega kinnitab isik, et ta nõustub sellega, et klubi töötleb isiku poolt klubile lepingus esitatud isikuandmeid. Isikuandmete töötleja on mittetulundusühing Omaklubi Spordiklubi (registrikood: 80548605) ning andmeid töödeldakse lepingu täitmise, isikule teenuste osutamise ja pakkumise ning omavaheliste arvelduste teostamise eesmärgil.
 16. Klubi teenuste kasutamine toimub liikme vabal tahtel ja omal vastutusel. Lepingu sõlmimisega kinnitab isik, et klubi poolt võimaldatavad tegevused ei ohusta tema tervist ega ole talle vastunäidustatud mistahes muul põhjusel. Klubi poolt pakutavate teenuste kasutamisel jälgib isik ise oma tervislikku seisundit, vastutab selle eest ja vajadusel konsulteerib arstiga. Klubi ei vastuta muuhulgas isikuga juhtuda võivate õnnetuste, võimalike vigastuste, haigestumise, klubi ruumides hoitava isikliku vara säilimise eest, sh kaotatud, kolmanda isiku poolt kahjustatud või varastatud esemete eest.
 17. Klubil on õigus sulgeda oma ruumid ajutiselt ürituste läbiviimiseks või hooldus- või remonditööde tegemiseks, millest klubi teavitab liikmeid e-posti teel ja lisaks sellele avaldab vastava info ka oma interneti kodulehel ja sotsiaalmeedias (nt Facebook’i kontol).
 18. Lepingust tekkinud õigussuhetele kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.