Allpool saate tutvuda OMAklubi Spordiklubi liikmetele kehtivate üldtingimustega, aga kõigepealt väike ülevaade peamistest juhistest, kuidas OMAklubis sujuvalt treenida: 

 • OMAklubi Spordiklubi teenuseid saab kasutada liikmemaksu ettemaksu põhimõttel, makseid saab teha
  • BSPORT süsteemis krediitkaardiga,
  • pangaülekandega,
  • kasutades STEBBY krediiti;
  • klubis kohapeal sularahas;
 • Väikese grupi treeningutes osalemise saab tühistada hiljemalt 1 tund enne treeningu algust, muul juhul loetakse treeningkord kasutatuks;
 • Personaaltreeningus osalemise saab rühistada hiljemalt 24 tundi enne treeningu toimumist, muul juhul loetakse treeningkord kasutatuks;
 • Väikese grupi treening toimub, kui 60 minutit enne tunni algust on registreerinud vähemalt 3 osalejat (varahommikuste treeningute puhul eelmisel õhtul kella 23:00ks vähemalt 2 osalejat).

 • Üldjuhul on OMAklubi Spordiklubi liikmelisus tähtajatu ja seda arvestatakse 4-nädalase tsükli alusel (täpsed tsüklite ajad leiad siit);
 • Liikmepakett ja sellega kaasnevad teenused ning arve tulevad liikmele kontole BSPORT süsteemis tsükli esimesel päeval;
 • Liikmelisust on võimalik taotleda ka 12-nädalaseks perioodiks (kolm 4-nädalast tsüklit);
 • Liikmepaketis ettenähtud väikese grupi treeningud, TUGI TREENERIGA programm ja iseseisva treeningu korrad tuleb kasutada ära 4 nädala jooksul, personaalsed treeningud ja grupi personaalsed treeningud 8 nädala jooksul - treeningkordasid ei ole võimalik pikendada;
 • Klubiliikmel on võimalik võtta kalendriaastas 8 nädalat maksepuhkust - info puhkuse kohta peab olema edastatud e-mailile tuletrenni@omaklubi.ee, klubi kodulehel siin või täidetud klubis kohapeal avaldus, hiljemalt nädal aega enne uue arvestustüskli algust;
 • OMAklubi Spordiklubi liikme konto haldamise ja broneerimissüsteem on BSPORT
 • Iga klubi liige ja klubis treenija peab andma süsteemi kasutamiseks e-maili aadressi, mida kasutab - sinna tuleb info broneeringute, tühistamiste ja arvete kohta. 
 • Klubiliige saab 10% soodustust kõigilt OMAklubis müügil olevatest toodetest.
 • Liikmelepingut saab lõpetada 28-päevase etteteatamisega, saates avalduse e-mailile tuletrenni@omaklubi.ee

 • Treenides OMAklubis korrakaartidega (10x personaaltreeningut, 10xväikese grupi treeningut, 25xväikese grupi treeningut jne), siis on nende kehtivusaeg neli tsüklit (16 nädalat) esimesest treeningut. Pakettide kehtivust ei ole võimalik pikendada.
 • Proovipakettide kehtivus on: ESIMENE NÄDAL 7 päeva, ESIMESED VIIS ja ESIMESED VIIS KOOS 30 päeva esimesest treeningust, proovipakettide kehtivust ei ole võimalik pikendada.
 • Kui OMAklubi liige ostab endale paketiväliselt juurde treeningkordasid (10 lisa personaaltreeningut, 10 lisa väikese grupi treeningut, 25 lisa väikese grupi treeningut jne), siis on nende kehtivus kuus tsüklit (24 nädalat), lisapakettide kehtivusaega ei ole võimalik pikendada.


Omaklubi Spordiklubi liikme üldtingimused (Omaklubi Spordiklubi liikmelepingu osa)

Käesolevad tingimused reguleerivad Omaklubi Spordiklubi (edaspidi „klubi“) ja selle liikmeks vastuvõetud isiku (edaspidi „liige“, „isik“ või „OMA“) vahelisi õigussuhteid.  

 1. Klubi liikmeks astumise avalduse on isik esitanud klubis kohapeal. Leping jõustub isiku vastuvõtmisel klubi liikmeks ja kehtib tähtajatuna. Isik on klubi liikmeks vastu võetud, kui avalduse kinnitab klubi esindaja.  
 2. Lepingu alusel liikme poolt klubile makstava liikmetasu (tsüklitasu) suurus on määratud avaldusel ja muud tasud on sätestatud klubi hinnakirjas. Juhul, kui liikmel on aktiivne STEBBY-konto ja liige on andnud lepingus klubile õiguse liikme lepingujärgsete rahaliste kohustuste debiteerimiseks oma STEBBY kontolt, kasutab klubi seda õigust liikme STEBBY konto vaba jäägi ulatuses. Ülejäänud osas on liige kohustatud klubile tasuma lepingus sätestatud või poolte vahel eraldi kokkulepitud korras.
 3. Tsüklitasu eest on liikmel õigus külastada ühes 4-nädalases tsüklis treeninguid vastavalt paketis kokkulepitule. Treeningud toimuvad klubi asukohas või muus klubi poolt määratud ja klubi liikmetele teada antud kohas. Klubi avaldab andmed tema poolt pakutavate treeningute kohta oma veebilehel ja äpi kaudu „BSPORT“ avaldatavas tunniplaanis, mida klubil on õigus ühepoolselt jooksvalt muuta.
 4. Tsüklitasu eest ettenähtud treeningkülastuste ületamisel on liikmel võimalik tasuda täiendavate külastuste eest vastavalt kehtivale klubi hinnakirjale.
 5. Klubil on õigus hinnakirja ühepoolselt  muuta. Hinnakirja muudatustest teavitab klubi liikmeid e-posti teel (lepingus märgitud aadressil) ja üldsust oma interneti lehel ning sotsiaalmeedias. Juhul, kui liige ei nõustu hinnakirja muudatustega, on tal õigus leping ühekuulise etteteatamistähtajaga üles öelda, saates sellekohase avalduse klubi e-posti aadressile, misjärel lõpeb leping 30 päeva möödudes avalduse saamisest.
 6. Ühes tsüklis kasutamata personaaltreeninguid saab kasutada järgneva tsükli jooksul, pikemalt personaaltreeningud edasi ei kandu.
 7. Liikmele kehtivad soodustused klubi poolt pakutavate muude teenuste (sh personaaltreeningud, füsioteraapia, massaaž, koolitused, seminarid jm) kasutamise korral. Klubi teenuste hinnad, sh hinnad liikmetele (OMA hinnad) on toodud klubi hinnakirjas.
 8. Klubi liikmel on õigus  10% (kümne protsendilisele) soodustusele klubi poolt müüdavate toodete ostmisel.
 9. Klubi poolt pakutavate toodete ja teenuste eest on liikmel võimalik tasuda koheselt sularahas või kanda ostud oma isiklikule krediitikontole, mis avatakse liikmele automaatselt lepingu jõustumisel. Krediidikonto maksimaalne suurus on 300 eurot, kui klubi ja liige ei ole omavahel kokku leppinud muus summas. Krediidikontole kantud teenuste hinnale ei lisandu intressi, krediidi kulukuse määr on 0%.
 10. Klubi koostab lepingu alusel maksmisele kuuluva tsüklitasu kohta liikmele ettemaksuarve tsükli alguses. Kui liige on eelneval tsüklil kasutanud täiendavaid teenuseid või ostnud tooteid, mis on kantud liikme krediidikontole, lisatakse nende kulu järgmise tsükli arvele.
 11. Liige kohustub tasuma talle esitatud arve 7 päeva jooksul või kui arvel on märgitud pikem maksetähtaeg, siis arvel märgitud tähtaja jooksul. Juhul, kui liige viivitab arve maksmisega põhjendamatult, on klubil õigus nõuda liikmelt viivist 0,02% tähtaegselt tasumata summalt iga tasumise tähtaega ületava päeva eest. Kui liige on viivitanud arve tasumisega üle 30 päeva, loetakse seda lepingu oluliseks rikkumiseks ja klubil tekib õigus leping koheselt üles öelda, saates ülesütlemisavalduse liikme e-posti aadressile ja väljastades samas ka lõpparve krediidikontole kantud teenuste/toodete summas.
 12. Kui liige võetakse klubi liikmeks vastu tsükli kestel, arvestatakse jooksva tsükli tasu lähtuvalt tsükli lõpuni jäänud päevade arvust, samamoodi arvestatakse ka esimese tsükli eest tasumisele kuuluva tsüklitasu eest ettenähtud treeningkordade arv.
 13. Liikmel on võimalik võtta puhkust kuni 8 (kaheksa) nädalat kalendriaastas. Ühe puhkuseosa minimaalne pikkus on 1 (üks) nädal. Iga puhkenädala kasutamisel arvestatakse jooksvast tsüklist maha vastavad treeningkorrad ja 25% tsüklitasust. Puhkuse soovist tuleb liikmel klubi teavitada avalduse saatmisega e-posti aadressile: tuletrenni@omaklubi.ee hiljemalt enne puhkusele eelneva tsükli lõppu või täita vastav avaldus klubis kohapeal. Vastava info põhjal tehakse tasaarveldus järgneval tsüklil tasumisele kuuluvast arvest. Kui puhkuseavaldust ei esitata puhkusele eelneval tsüklil, siis arvestatakse puhkusetasu ja treeningkorrad maha järgneva tsükli tasust.
 14. Liige võib lepingu igal ajal üles öelda saates vastava avalduse 28 päeva enne lepingu lõppemist klubi e-posti aadressile: tuletrenni@omaklubi.ee või täites avalduse klubis kohapeal. Viimase lepingujärgse tsüklitasu ja treeningkordade arvestus tehakse samal põhimõttel nagu klubiga liitumisel tsükli kestel (vt lepingu p. 12).
 15. Treeningus osalemiseks ja klubis pakutavate teenuste kasutamiseks peab liige end registreerima soovitud tundi või teenusele klubi online broneerimissüsteemis BSPORT, või e-posti teel.
 16. Liige peab arvestama, et hilisel registreerumisel või registreerumata jätmisel võib treening olla täis ning klubi liikmelisus ei taga talle soovitud ajal treenimise võimalust igal juhul. Treeningule registreeringu võib tühistada hiljemalt 1 (üks) tund enne treenigu algust. Hilisema teatamise korral arvestatakse broneering treeningu külastusena.
 17. Teenustest loobumisest tuleb klubi teavitada hiljemalt 24 (kakskümmend neli) tundi enne broneeritud aega. Hilisema teatamise korral arvestatakse broneering aktiivseks ja liikmel tuleb teenuse eest tasuda lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
 18. Lepingu allkirjastamisega kinnitab isik, et ta nõustub sellega, et klubi töötleb isiku poolt klubile lepingus esitatud isikuandmeid. Isikuandmete töötleja on mittetulundusühing Omaklubi Spordiklubi (registrikood: 80548605) ning andmeid töödeldakse lepingu täitmise, isikule teenuste osutamise ja pakkumise ning omavaheliste arvelduste teostamise eesmärgil.
 19. Klubi teenuste kasutamine toimub liikme vabal tahtel ja omal vastutusel. Lepingu sõlmimisega kinnitab isik, et klubi poolt võimaldatavad tegevused ei ohusta tema tervist ega ole talle vastunäidustatud mistahes muul põhjusel. Klubi poolt pakutavate teenuste kasutamisel jälgib isik ise oma tervislikku seisundit, vastutab selle eest ja vajadusel konsulteerib arstiga. Klubi ei vastuta muuhulgas isikuga juhtuda võivate õnnetuste, võimalike vigastuste, haigestumise, klubi ruumides hoitava isikliku vara säilimise eest, sh kaotatud, kolmanda isiku poolt kahjustatud või varastatud esemete eest.
 20. Klubil on õigus sulgeda oma ruumid ajutiselt ürituste läbiviimiseks või hooldus- või remonditööde tegemiseks, millest klubi teavitab liikmeid e-posti teel ja lisaks sellele avaldab vastava info ka oma interneti kodulehel ja sotsiaalmeedias (nt Facebook’i kontol).
 21. Lepingust tekkinud õigussuhetele kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.